Verkiezings­programma waterschaps­verkiezingen 2019 HDSR

Het spreekt  vanzelf dat de bewoners van het gebied van de Stichtse Rijnlanden er recht op hebben om zich te laten vertegenwoordigen door een partij die hun specifieke belangen zo goed mogelijk behartigt. Een partij die daarbij oog heeft voor de lokale situatie.

Een partij die uw belang vooropstelt en die daarbij niet wordt belemmerd door landelijke partij opvattingen of politieke strategieën waarbij u geen belang heeft. Strategieën die de dijken niet sterker maken.

De lokale politieke partijen hebben bewezen dat zij dicht bij de burger staan en dat zij de problemen op lokaal niveau durven aan te pakken.  Vanuit die motivatie willen wij ons ook binnen het bestuur van uw waterschap manifesteren.

Boot Waterschap@Inwonersbelangen

Een warm hart voor uw omgeving

 

De lijst Waterschap@Inwonersbelangen wil een platform zijn voor alle inwoners van het waterschap die hun (leef)gebied een warm hart toedragen.

De lijst met personen die u willen vertegenwoordigen bestaat uit mensen met ruime bestuurlijke ervaring en met kennis van het werkterrein van het waterschap.

Lokale herkenbaarheid, kennis van de eigen omgeving en hun vermogen om de problemen aan te pakken is hun kracht.

Zij stellen graag hun kennis, kunde en motivatie ter beschikking om u op een goede en verantwoorde manier lokaal en regionaal te vertegenwoordigen.

Voor de derde keer in de geschiedenis van de waterschappen vinden deze verkiezingen plaats volgens het systeem van het partij-lijstenstelsel zoals dat voor de verkiezing van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Gemeenteraden.

U kunt dus ook bij de waterschapsverkiezingen uw stem uitbrengen op een kandidaat van de partij van uw keuze.

Waterschap@Inwonersbelangen staat voor een integrale benadering van duurzaam waterbeheer, optimaal grondgebruik met respect voor natuur en landschap, waterkwaliteit, grondwaterbeheer, betaalbare waterzuivering, en veilig wonen.

Waterschap@Inwonersbelangen maakt zich sterk voor de lokale en regionale situatie en voor de belangen van de inwoners, het (agrarisch) bedrijfsleven, natuur en landschap en recreatie.

Waterschap@Inwoners­belangen zet zich in voor

Veilig wonen

 • Veilige dijken en droge voeten, gericht op droge voeten en een omgeving waarin gewerkt, gewoond en gerecreëerd kan worden
 • goede en intensieve samenwerking met inwoners de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties;

Waterkwaliteit

 • voorkomen en tegengaan van ongezuiverde lozingen;
 • scheiden van schoon en vuilwaterstromen;
 • terugdringen en tegengaan van overstorten;

Betaalbare zuivering van huishoudelijk afvalwater

 • optimaliseren van de zuivering ;
 • terugdringen van de hoogte van uw zuiveringsaanslag!

Grondwaterbeheer

 • voorkomen van verdroging en verzakking van woningen
 • onder water drainage in veenweidegebied kan daar een goede bijdrage leveren.
 • bevordering van de waarden van natuur en landschap

Duurzaam waterbeheer

 • Uitgekiend oppervlaktewaterbeheer, gericht op het vasthouden en afvoeren van gebiedseigen water;
 • uitgekiende bemaling die is gericht op de instandhouding van de waterpeilen in het gebied en die bodemdaling tegengaat.
 • optimale benutting van het aanwezige water voor agrarisch en ander gebruik;
 • instandhouding, uitbreiding en verbetering van natuur- en landschapswaarden;

Optimaal grondgebruik met respect voor natuur en landschap.

 • gebruiksmogelijkheden zoveel mogelijk in stand laten terwijl de recreatieve mogelijkheden en de natuurwaarden worden verbeterd.

Kievits-eieren Waterschap@Inwonersbelangen

Waterschap@Inwonersbelangen maakt zich sterk voor een HDSR dat

 • ons beschermt tegen overlast van water
 • zorgt voor voldoende water voor stad en land
 • voorziet in schoon en gezond water
 • voorziet in betaalbare zuivering
 • verantwoord omgaat met geld en niet onnodig te hoge heffingen oplegt
 • er is voor de belangen van mensen, dieren en planten
 • zich inzet tegen (vreemde) exoten die niet gewenst zijn in ons leefgebied zoals blauwalg, muskusratten en waternavel
 • duurzaam water beheert in steden en dorpen
 • instandhouding, uitbreiding en verbetering van natuur- en landschapswaarde
 • een toekomstgericht waterschap
 • watererfgoed beschermt tegen teloorgang maar niet tegen elke prijs
 • gezien wordt als betrouwbare partner

Lokale herkenbaarheid, kennis van de eigen omgeving en het vermogen om de problemen aan te pakken en op te lossen is onze kracht.

Eerlijk, integer, fatsoenlijk, verantwoord, betrouwbaar, sociaal, ethisch.

Breng ook uw stem uit op 20 maart. Stem op Lijst 6!